Journal of Mixed Methods Studies

e-ISSN: 2717-6843
JOMES Değerlendirme Süreci

 

 

Öncelikle tüm aday makaleler derginin çevrimiçi Dergi Yönetim Sistemi (erişim için tıklayınız) üzerinden yüklenecektir. Dergi Yönetim Sistemi ile makaleye ilişkin tüm süreçler çevrimiçi takip edilecektir. 

Bir araştırmanın bilimsel sonuçlarının bireyler ve toplum açısından kapsamlı çıkarımları olabilir. Bu yüzden Journal of Mixed Method Studies (JOMES) sunulan herhangi bir makale kabul edilip yayınlanmadan önce kör hakem sürecine girer. İlgili bilim dalları alanında uzman hakemlerimiz JOMES için yüksek standartların sağlanmasında yaşamsal bir rol oynar ve bütün yayınlar aşağıda ana hatlarıyla özetlenen işlemleri takiben kör hakem sürecine girer.


Makalenin Başlangıç Değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOMES'e bir makale gönderildiğinde, ilk önce ön inceleme olarak bilinen ön kontrollerden geçirilir. Dergi Editörü önce dergiye gönderilen tüm yazıları değerlendirir. Nadiren de olsa, ancak istisnai bir makale veya davetli bir makalenin bu aşamada Dergi Editörü tarafından kabul edilmesi mümkündür.

Dergi tarafından aşağıda belirtilen formatı takip etmeyen makaleler bu aşamada reddedilir;

 • JOMES Yönergesine uygun değil (yani makale formatı uygun değildir),
 • Özgünlük, yenilikçilik veya önem eksikliği (yani, nitel açıdan analitik olarak veya nicel açıdan evrene genellenemeyen sonuçlar,
 • Derginin amaçları ve kapsamı ile uyumsuzluk (yani, derginin okur kitlesinin ilgisini çekmeyen konular)
 • Dilbilgisi ya da İngilizcesi zayıf
 • Çalışma tasarımındaki kusurlar (yani zayıf veya güvenilir olmayan bir yöntem seçimi)
 • Zayıf Yazma ve Örgütlenme (yani çalışma için gerekçenin yeterince açıklanmaması, yöntemlerin yetersiz tanımlanması)

Aşağıdaki kriterleri takip eden yazılar hakem sürecine girecektir:

Ampirik araştırma için inceleme kriterleri şunları içerir:

 • Sorunun dikkate değerliği
 • Teorik çerçeve
 • Karma yöntem tasarımına soru uyumu
 • Karma yöntem tasarımı
 • Karma yöntemler örnekleme
 • Karma yöntem analizi ve entegrasyonu
 • Tartışma anlaşılırlığı
 • Yazım kalitesi
 • Sonuçların kalitesi
 • Karma yöntem literatürüne katkı
 • JOMES okuyucularına ilgi

Metodolojik / teorik tartışmalar için inceleme kriterleri şunları içerir:

 • Önemli bir konuya değinir
 • Literatürün yeterliliği
 • Araştırılan konunun sağlamlığı
 • Önerilerin özgünlüğü
 • Yazım kalitesi
 • Karma yöntem literatürüne katkı
 • JOMES okuyucu kitlesine ilgi
Alan / Bölüm Editörü

 

 

Alan / Bölüm Editörü, başlangıçta Editör tarafından gönderilen yazıya atanır. Alan / Bölüm Editörleri, kabul edilen yazıların hakem sürecini yönetir. Editörler, editöryal süreçte sunulan yazıyı görmeleri için Alan / Bölüm Editörlerine istek gönderir. Editör tarafından Bölüm Editörüne atanan JOMES’e yapılan makale gönderileri, bu Bölüm Editörünün İnceleme sırasında girer. Bölüm Editörleri yalnızca atandıkları makale gönderilerine erişebilir. Bölüm Editörleri JOMES'e gönderilen makaleyi reddedebilir veya incelenmesi için hakemlere gönderebilir.


Hakem Değerlendirmesi Türü

 

JOMES, hem hakem hem de yazarın hakem incelemesi sürecinde isimsiz kaldığı çift kör incelemeyi kullanır. Bu nedenle, tüm makale dosyalarının (İnceleme için ek Dosyalar dahil) kör incelemeye izin vermek için anonim hale getirilmeleri gerekliliği son derece önemlidir. Yazar/lar, kişisel bilgileri, özellikle isimleri ana belgelerden çıkarmalıdır.


Hakem seçimi

 

Hakemler editörler tarafından veya alanın / bölüm editörleri veya görevlendirilen editörler kurulu üyeleri tarafından seçilir. Alan / Bölüm editörleri, makaleleri hakemlere atamaktan sorumludur. Hakemler uzmanlıklarına göre makalelerle eşleştirilirler. JOMES yönetim sistemi alan editörlerinin veri tabanımızdan seçmelerine ya da yeni hakemler eklemelerine olanak tanır.


Hakem Raporları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakemlerden, makalenin aşağıdaki boyutlar altındaki kriterleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmeleri istenir:

 1. Sunum
  1.1. Genel Okunabilirlik.
  1.2. Örgütleme ve Verimlilik,
  1.3. Odak / İfade Netliği,
  1.4. Dilbilgisi, Yazım ve Noktalama
  1.5. APA 6 Formatı (metinlerdeki atıflar, referanslar, tablolar ve APA İstatistiksel Kısaltmalar).
 • Makaleye giriş
  Başlığın uygunluğu,
  Yapısal Özet,
  Çalışma ve Tasarım Gerekçesi,
  Araştırma Sorusu Nitel ve nicel bölümler için tanımlanmış,
  İlgili alanyazın taranması,
  Güncel alanyazın taranması, örgütlenmesi, odaklanılması
  Son Araştırmaların Makalede Gözden Geçirilmesi ve İrdelenmesi
 1. Metodoloji
  3.1. Araştırma Tasarımının Uygunluğu

  Seçilen karma yöntem araştırması yaklaşımının tanımı,
  Seçilen karma yöntem araştırması yaklaşımının gerekçesi,

3.2. Araştırma Örneklemi / Çalışma Grubu (ayrıntılı olarak açıklanmış, boyutlandırılmış)

 • Nicel ve nitel araştırma katılımcıları ve ortamı (ayrıntılı olarak açıklanmıştır: kim, nerede ve neden).

3.3. Araştırma Araçları (geçerli ve güvenilir)

 • Nicel ve nitel veri toplama prosedürleri (ayrıntılı olarak açıklanmıştır: araştırmacının rolü, katılımcılarla ilişki, araştırmacının araştırma konusuna ilgisi).

3.4. Prosedürler
3.5. Veri Analizi (İstatistiksel analiz ve Nitel verilerin analizi)

 • Nicel Veri Analizi
 • Nitel Veri Analizi (titizlik ve derinlik güvenilirliği)
 1. Sonuçlar
 • Metin ve görsel araçları doğru kullanmak,
 • Sonuçları yorumlama,
 • Başlıklar ve alt başlıklar kullanmak,
 • Raporlama dilini uygun şekilde kullanmak,
 • Tablolara ve şekillere doğru atıfta bulunmak.
 1. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
 • İlgili Literatüre Göre Sonuçlar,
 • Mantıksal Olarak Ulaşılan Sonuç,
 • Uygulama İçin Çıkarımlar,
 • Araştırmacılar İçin Öneriler,
 • Tanımlanan Temalar / Örüntüler
 • Bulguların anlatımında Derinlik ve Detay Kanıtları
 1. İlgi ve Önem
 • Önemli Bulgular veya Sonuç,
 • İlgili ve Faydalı Öneriler,
 • Bu Derginin İzleyicisine Zamanlı İlgi,
 • Bir Uluslararası Okuyucunun Değeri,
 • Alana Katkı,

Hakem Süreci Ne Kadar Sürer?

 

 

 

Hakem süreci için gereken süre esas olarak hakemlerin yanıtına bağlıdır. Hakem süreci normalde incelemelerin gerçekleşmesi gereken tur sayısına bağlı olarak, tamamlanması 3 ila 8 ay sürer. Gözden geçirme süresi uzun bir tatil veya Yaz / Kış tatili ile örtüşüyorsa lütfen biraz gecikme bekleyebilirsiniz.

JOMES'te yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, ilk editör taramasına ve ardından en az iki isimsiz hakem tarafından yapılan kör bir inceleme sürecine dayanarak sıkı bir hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Bölüm editörleri genellikle hakemleri dergi hakem havuzundan seçer. Normal olarak, editör, yazarın yayın gönderimini dikkate almadan önce hakemlerin geri bildirimini bekleyecektir. Bu durumda, Editör, başvuru ile ilgili tüm hakem yorumlarını alana kadar bekleyecektir. Hakem raporları birbiriyle çelişirse veya bir rapor gereksiz yere ertelenirse, başka bir uzman görüşüne başvurulur. Makaleyi incelemek için ikinci bir hakem bulmanın son derece zor olduğu nadir durumlarda veya bir hakem raporu Editör'ü tamamen ikna ettiğinde, sadece bir hakem raporunun dayanarak, bu aşamada kabul etme, reddetme veya yazardan tekrar düzeltme yapması talep etme kararları alınır.


Son Rapor

 

 

Editörün kararı, genellikle hakemler tarafından yapılan sözlü yorumları içeren tavsiyelerle birlikte yazara gönderilecektir. Önerilen eylemler:

☐ Kabul: Revizyona gerek yok,
☐ Kabul: Az düzeyde düzeltmeler gerekli,
☐ Önemli düzeyde düzeltme gerekli: Düzeltme ve yeniden gönderim önermek,
☐ Red: Yorumlardaki gerekçeleri editörlere ve yazarlara sunun.


Editörün Son Kararı

Hakemler raporuna dayanarak Bölüm Editörleri, makaleyi kabul etme veya reddetme kararından sorumlu olan Editöre öneride bulunurlar.


JOMES Hakemi Olmak

 

 

 

Şu anda JOMES için hakem değilseniz, ancak hakem olarak değerlendirilmek istiyorsanız, lütfen Editöre başvurun. JOMES'e başvurmanın faydaları, araştırma alanınızdaki en son çalışmaları erken bir aşamada görme, okuma ve değerlendirme ve bilimsel araştırmanın bütünlüğüne ve yayınlanmış dokümanına katkıda bulunma fırsatını içerir.

 

 

İletişim:  jomes.editor@gmail.com

 
#
Tamam