Journal of Mixed Methods Studies

e-ISSN: 2717-6843
Yayın İlkeleri

Dergimize yayınlanmak amacıyla sunulan tüm makaleler editörün ön incelemesine dayalı olarak kör hakem sürecine girer ve daha sonra en az ismi önceden belirlenmemiş iki hakeme gönderilir. JOMES Online herhangi bir makale işlem ücreti talep etmemektedir. İnceleme sonucu yazara üç ay içerisinde bildirilir. Bütün gönderimler derginin çevrimiçi Dergi Yönetim Sistemi (erişim için tıklayınız) üzerinden yüklenecektir. Dergi Yönetim Sistemi ile makaleye ilişkin tüm süreçler çevrimiçi takip edilecektir. . Çalışmanın yayınlanmasındaki temel kriter Malpraktis Deklarasyonu’na ve sitesinde bulunan yayın etiğine uygun olmasıdır. JOMES’de yayınlandıktan sonra makalede etik ihlal bulunursa, makale yayından kaldırılır.

JOMES’e sunulan makalelerin aşağıdaki maddelerde gereken koşulları sağlaması gerekir:

 • Makale yazım dili İngilizcedir.
 • Makaleler alttan, üsten, sağdan ve soldan 2.5 cm (16 x 24.7 cm alanda) tek satır boşluk bırakılarak ve Times New Roman 12 punto olarak A4 ölçüsünde kağıda yazılmalıdır.
 • Tablolar, şekiller, resimler, grafikler ve benzerleri, 10 x 17 cm alanı geçmemeli, 11punto ve tek satır olarak yazılması önerilir.
 • Makale kaynakça listesi de dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir.  Makaleye 150-200 kelime arası bir özet yazılmalıdır. Her makalenin 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Yazarlar cinsiyet, ırk ve herhangi bir etnik yapıya karşı ayrımcı dil kullanmaktan kaçınmalıdır.
 • Makaleler Amerikan Psikoloji Derneğinin Yayımlama El Kitabı 6. baskısında belirtilen kurallara uygun yazılmalıdır.

Makale örneği indirilebilir.

Başlık
Başlık aşağıdaki formata göre yazılmalıdır:

 • Başlık 15 kelimeyi geçmemelidir.
 • Başlığın kısaltılmış bir şekli her bir sayfanın sağ tarafına yerleştirilmelidir.
 • Yazar(lar)’ın tam adı, akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi başlık sayfasına yerleştirilmedir.

Özet
Özet aşağıdaki formata göre yazılmalıdır:

 • Özetler 150-200 kelime arası yazılmalıdır. Özetler araştırmanın bulgularını yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını kapsamalıdır.
 • Özetler Times New Roman 9 punto kullanılarak yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler 5 kelimeyi geçmemeli ve özetin altına yerleştirilmelidir.

Ana Metin
Sunulan makale örnek makale formatıyla uyumlu olmalı ve şu bölümleri kapsamalı: Başlık Sayfası, Özet, Anahtar Kelimeler, Ana metin ve kaynakça. Makalenin ana metni şu bölümleri kapsamalı: Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuçlar ve Tartışma. Ana metin Times New Roman 11 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

Şekiller
Metin içerisinde şekille ilgili başlık tek satır olarak şeklin altına yazılmalı ve11 punto olmalı ve metinde görülme sırasına göre nurlandırılmalıdır. Şekil, grafik veya resimler için bir kısaltma varsa kısaltmalar alt başlıkların altında alfabetik sırada açıklanmalıdır. Şekil, grafik veya resimler ait olduğu alt başlıkla birlikte ana metin içerisine yerleştirilmelidir. Önceden yayınlanmış şekil, grafik veya resimler yazar veya yayıncının izni ile kullanılabilir. Alınan izin derginin editörüne sunulmalıdır.

Tablolar
Tabloların başlığı tablo üzerinde ve ana metinde görülme sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablo ve tablo numaraları ana metin içerisine yerleştirilmelidir. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tablolardaki metinler 10 punto ve satır öncesi ve sonrası boşluk olmadan yazılmalıdır.

Yayın Etiği ve Dil Kullanımı
Yazar(lar) sundukları makalenin tamamen veya kısmen daha önce yayınlanmadığını veya başka bir online veya basılı bir derginin hakem sürecinde olmadığını beyan etmelidir. Editör kurulu hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerilere dayanarak kabul edilmiş makalenin tekrar düzenlenmesini isteyebilir. Editör kurulu tarafından onaylanan makaleler yayına kabul edilir. Makalede İngilizce’nin etkili kullanımı değerlendirilmesinde önemli bir kriterdir. Anadili dışında İngilizce olmayan yazarlar için proofreading önerilebilir. Makaleyi sunmadan önce Yayın Etiği ve Malpractice Yayın Beyanı’nı lütfen okuyunuz. JOMES için geçerli etik ifadeler  www.publicationethics.org adresindeki Yayın Etik Kod Uygulama Rehberi Komitesine dayanmaktadır.

Bilgilendirme
Araştırmayı destekleyen birey veya kurumlar ayrı bir bölümde açıklanmalıdır.

Kaynakça
Kaynakça listesi APA formatına sıkı sıkıya bağlı olmalıdır.  Yazarlar Amerikan Psikoloji Derneğinin Yayımlama El Kitabı 6. Baskısına  http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx. online adresten ulaşabilir.

Telif Hakkı
JOMES yayınlanan bütün makalelerin telif hakkını saklı tutar. Yazarlar dergide yayınlanan makale içeriğinden sorumludurlar.

 
#
Tamam