The Relationship Between Teachers' Levels of Fit to the School Environment and Perceptions of School Culture and their Intention to Quit


Abstract views: 103 / PDF downloads: 104

Authors

DOI:

https://doi.org/10.59455/jomes.2022.6.4

Keywords:

Intention to quit, school environment adaptation, school culture, school administrators

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of fit of public school teachers to the school environment, as well as the level of relationship between their perceptions of school culture and their intention to quit and to reveal teachers' perspectives on their intention to quit, fit the school environment, and school culture. The "exploratory sequential mixed research" method was used in this study. The research population comprises 396 Ankara-based teachers, and the study group comprises 15 teachers. According to the study's findings, teachers' intentions to quit are quite minimal. High levels of job satisfaction, work-family conflict, burnout, and professional growth issues were extremely uncommon. Colleague-fit is the greatest level of fit among teachers, and school-fit is the lowest level of fit. Teachers have a favourable attitude toward school cultures. The person-job fit sub-dimension includes burnout and work-family conflict; the administrator-fit sub-dimension includes the professional development problem of leaving the job and job satisfaction; and the colleague compatibility sub-dimension predicts the job satisfaction dimension of leaving the job significantly. Except for work-family conflict, the success culture sub-dimension of school culture substantially predicts all other sub-dimensions of leaving work. Except for the work-family conflict sub-dimension, the school culture sub-dimensions substantially predict the other sub-dimensions of intention to leave. The school administrator is seen to play an essential part in the teacher's fit to the school environment, perception of school culture, and intention to quit the job. According to the study's findings, it is recommended that the Ministry of National Education establishes national school management standards and that professional development-based training programs based on the professional knowledge and skills required for administrators to achieve these standards be developed and implemented, with their participation ensured.

References

Acar, A. & Çoğaltay, N. (2021). Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(68), 888-902. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2398

Akan, D. (2014). Öğretmen algılarına göre ı̇lk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları ile okul kültürü arasındaki ı̇lişki, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4 (2), 35-48. http://ebad-jesr.com/

Altun, B. ve Yengin Sarpkaya, P. (2021). Öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerine bir durum çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4063-4106. DOI: 10.26466/opus.932403.

Alparslan, A. M. , Çiçek, H. & Soydemir, S. (2015). Birey-örgüt uyumunu güçlendiren öncül: işyeri arkadaşlığı . Akdeniz İİBF Dergisi , 15 (32) , 175-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auiibfd/issue/32337/359327

Argon, T., Yıldırım, A.F ve Kurt, A. (2014). Yöneticilerin sahip olduğu güç stilleri ve iş çevrelerine uyuma ilişkin öğretmen görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3(2), 26-48.

Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Başaran, M. ve Güçlü, N. (2018). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile çalışanların iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (3), 949-963.

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cable, M. D. ve Edwards, J.R. (2004). Complementary and supplementary fit: a theoretical and empirical ıntegration. Journal of Applied Psychology, 89 (5), 822–834

Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal Of Qualitative Research In Education, 7(4), 1618-1650.

Creswell, J., W. (2017). Araştırma Deseni. S.B. Demir (Editör). Ankara: Eğiten Kitap.

Creswell, J., W. ve Plano Clark L.V. (2015). Karma Yöntem Araştırmaları. Y, Dede ve S.B. Demir (Editörler). Ankara: Anı Yayıncılık.

Cuskelly, G., & Boag, A. (2001). Organisational Commitment as a Predictor of Committee Member Turnover among Volunteer Sport Administrators: Results of a Time-lagged Study. Sport Management Review, 4(1), 65-86.

Çevik, A. ve Köse, A. (2017). Öğretmenlerin okul kültürü algıları ı̇le motivasyonları arasındaki ı̇lişkinin ı̇ncelemesi, İnsan ve Toplum Bı̇lı̇mlerı̇ Araştırmaları Dergı̇sı̇, 6 (2), 996-1014

Çiçek, I. ve Biçer, H. İ. (2013). A Person-group Fit Model as an Antecedent of Group Performance, AARESOC-ICBM, 68-76.

Dağlı, A. ve Han, B. (2016). Anadolu liselerinde görevli öğretmenlerin iş çevresine uyum düzeyleri (Diyarbakır ili örneği), Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9).

Demirkasımoğlu, N. (2012). Kamu ve Özel İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Psı̇kolojı̇k Sözleşme Algıları ve İş Çevresine Uyum Düzeyleri ile İlı̇şkı̇sı̇ (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Demirtaş, Z. ve Alanoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin karara katılımı ve ı̇ş doyumu arasındaki ı̇lişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 83-100.

Edwards, J.R. (1991). Person-job fit: A conceptual integration, literatüre review and methodological critique, International Review of Industrial and Organizational Psychology, 6, 283-357.

Eroğlu, M. & Özbek, R. (2020). Etkili Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (37) , 73-92 .

Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs – principles and practices. Health Services Research, 48(6), 2134-2156. https://doi.org/10.l l l l/1475-6773.12117

Fong, L., Y. and Mahfar, M. (2013). Relationship between occupational stress and turnover ıntention among employees in a furniture manufacturing company in selangor, Jurnal Teknologi, 64(1), 33-39.

Işık, H. (2017). Ortaokullarda okul kültürünün ı̇ncelenmesı̇, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 35, (2017) (61-71).

Karabacak, G. (2019). Öğretmenlerı̇n Örgütsel Sosyalleşmesı̇ İle İş Çevresı̇ne Uyumu Arasındakı̇ İlı̇şkı̇ (Zonguldak İlı̇ Örneğı̇) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Ünı̇versı̇tesı̇, Bolu. Türkiye.

Kristof, A.L. (1996). Person-organızatıon fıt: an ıntegratıve revıew of ıts conceptualızatıons, measurement, and ımplıcatıons. Personnel Psychology, 49, 1-50.

Kristof-Brown, A.L., Zimmerman, R.D., and Johnson, E.C. (2005). Consequences of individuals’ fıt at work: A meta-analysıs of person–job, person–organızatıon, person–group, and person–supervısor fıt. Personnel Psychology, 58,281-342.

Miles, M. B. Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Muchinsky, P. M. ve Monahan, C. J. (1987). What is person environment congruence? Supplementary versus complementary models of fit. Journal of Vocational Behavior, 31, 268-277.

O’Reilly, C. A, Chatman, J. ve Caldwell, D. F. (1991). People and organızatıonal culture: a profıle comparıson approach to assessıng person-organızatıon fıt, Academy of Management Journal, 34 (3), 487-516.

Ostroff, C. ve Schulte, M. (2007). Multiple perspectives of fit in organizations across levels of analysis. https://www.researchgate.net/publication/283284011

Özdemir, A. (2006). Okul kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında okul müdürlerinden beklenen ve onlarda gözlenen davranışlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 411-433.

Özkul, R.ve Cömert, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinde iş-aile çatışması düzeyleri. Kastamonu Education Journal, 27(1), 129-138.

Pervin, L., A. (1968). Performance and satisfactıon as a function of indıvıdual-environment fıt. Psychological Bulletin, 69(1),56-68.

Pierro, A., Sheveland, A., Livi, S and Kruglanski, A.V. (2015). Person-group fit on the need for cognitive closure as a predictor of job performance, and the mediating role of group ıdentification. Group Dynamics: Theory, Research, and Practic, 19(2), 77–90.

Sarıboğa, V., Kılıç, E. D., ve Serin, H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin birey-örgüt uyumu üzerine bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 95-115.

Schneider B. (1987). The people make the place, Personnel Psychology, 40, 437- 453.

Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü, Eğitim ve Bilim, 35 (156), 142-159.

Sousa-Poza, A., & Henneberger, F. (2002). Analyzing job mobility with job turnover intentions: An international comparative study. Research Institute for Labour Economics and Labour Law, 82, 1-28.

Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerı̇n ı̇ş doyumu düzeylerı̇, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, X (I), 142-167,

Şanlı, Ö. ve Tan, Ç. (2017). Öğretmenlerı̇n tükenmı̇şlı̇k düzeylerı̇nı̇n çeşı̇tlı̇ değı̇şkenler açısından ı̇ncelenmesı̇, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (2), 131-142.

Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariatestatistics. Boston: Pearson Education.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Taylor, E. B. (1871). Primative Culture. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=RUMBAAAAQAAJ&oi=fnd&pg=PA40&dq=tylor+1871+culture&ots=X_r4fsKXe_&sig=7BowH6evaOPw9gFQgWYCfj86zik&redir_esc=y#v=onepage&q=tylor%201871%20culture&f=false

Terzi, A., R. (2005). İlköğretim okullarında okul kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11, 423-442.

Uslu, S. (2020). İlkokul sınıf öğretmenlerinin iş-yaşam dengesini açıklayan olgular üzerine nitel bir araştırma. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 5(1), 35-64.

Yıldırım, E. (2019). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlığı ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Published

2023-05-03

How to Cite

SEYLİM, E. (2023). The Relationship Between Teachers’ Levels of Fit to the School Environment and Perceptions of School Culture and their Intention to Quit. Journal of Mixed Methods Studies, (6), 88–125. https://doi.org/10.59455/jomes.2022.6.4